Středočeské
Zelenenoviny.cz

V CHKO Český kras vznikly nové mokřadní plochy

30.1.2019 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Opravou hráze u bývalého rybníka, který díky tomu trvale vysychal, se vytvořila plocha pro mokřad, který je napájen z nedaleké členité tůně. Bývalý rybník byl vyčištěn a propojen s trvale zamokřenou plochou o velikosti cca 0,44 ha, což vytvořilo ideální prostor pro vytvoření rozsáhlého vodního díla. 


Na podzim roku 2018 se niva Bubovického potoka otevřela novým příležitostem pro život. V údolí těsně pod obcí Bubovice proběhly rozsáhlé terénní úpravy, které do krajiny přinesly novou tůň a mokřad. Záměrem bylo vytvořit stabilní biotop pro obojživelníky, rozšíření aktuální zásoby vody v korytě, posílení infiltrace a zvětšení zásoby nivní podzemní vody a především zadržení vody v krajině. Součástí stavební akce bylo také zabezpečení stávající hráze proti přelití povodňovými průtoky. Hráz existujícího mokřadu byla přibližně před 40 lety obnovena místním mysliveckým sdružením, avšak bez bezpečnostních prvků.

Členitá tůň se nachází na zamokřeném pozemku pod hrází stávajícího mokřadu. O tom, že lokalita byla vybrána dobře, svědčil fakt, že ihned po vyhloubení se tůň začala plnit vodou. Plocha tůně bude proměnlivá 550-940 m2, v závislosti na úrovni hladiny podzemní vody a množství přitékající vody (obsah vody 280-620 m3 a maximální hloubka 1,2 m). Při větších průtocích se bude voda přelévat přes okraj tůně do navazující mokřadní louky a následně do nově vzniklého mokřadu, který byl vyhlouben níže po toku. Nachází se v prostoru bývalého rybníku, po němž se dochovala protržená hráz, kterou mokřad částečně využívá. Maximální zaplavená plocha se předpokládá 2 680 m2.

Mokřad bude pravděpodobně fungovat jako periodický biotop. S příchodem podzimních dešťů, jarního tání a přívalových dešťů se naplní vodou. V sušším období možná úplně vyschne, což není na závadu. Periodické tůně a mokřady jsou velmi výjimečné biotopy, které mají v krajině svoje důležité místo.

Celý prostor je doplněn o prvky z mrtvého dřeva a kamenné figury, které přispěly k zvýšení členitosti území a podpoře biologické rozmanitosti.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz