Středočeské
Zelenenoviny.cz

Záchrana Rozchodníku huňatého

12.11.2020 | AOPK ČR

Rozchodník huňatý (Sedum villosum) je drobná, světle fialově kvetoucí rostlinka, vyhynutím ohrožený druh náležející do rodu rozchodník. Na rozdíl od svých příbuzných, které nalezneme obvykle na suchých stanovištích, dává přednost vlhkým biotopům. Mnoho lokalit, na kterých se rozchodník huňatý vyskytoval, zaniklo masivním odvodňováním a rozoráváním zamokřených luk nebo jejich přetvářením na extenzivní, kdy byly vyhnojeny a osety travinami. Aby tento ohrožený druh nezmizel zcela se stará i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Rozchodník huňatý byl dříve hojným druhem ve středních a horských polohách Čech a západní a severní Moravy. Je doloženo téměř 400 historických lokalit. V současnosti přežívá na posledních 4 lokalitách na Šumavě, v Krušných horách a na pomezí jižních a středních Čech.

Velmi rychlý a masový ústup druhu způsobila především změna managementu podmáčených luk. Přestalo se kosit a pást, nejsou udržovány stružky, zanikly méně používané cesty. To vedlo k zarůstání vhodných stanovišť a rozchodník nedokáže v zarostlé krajině přežít. Řada míst byla zlikvidována melioracemi a intenzifikací hospodaření, třeba rozoráváním rašelinných luk. Na úbytku druhu se mohla podílet i celková acidifikace prostředí v důsledku kyselých dešťů v 2. polovině 20. století.

Na podporu nejohroženější populace v národní přírodní památce Stročov byl letos v březnu schválen regionální akční plán. Kromě opatření přímo v NPP Stročov je jeho cílem i vytvoření náhradních populací na historických lokalitách. Jedním z míst, kde se v minulosti rozchodník huňatý vyskytoval a která je díky dlouhodobé péči ČSOP Vlašim pro jeho růst opět vhodná, je přírodní rezervace Podlesí v CHKO Blaník.

A právě zde proběhla v září tohoto roku výsadba 2.000 kusů rostlinek tohoto ohroženého druhu rozchodníku. 

Výsadba je součástí regionálního akčního plánu, který má zajistit, aby tato drobná dvouletá rostlina z naší přírody úplně nezmizela.  Rozchodník huňatý roste na rašelinných loukách s prameništi, na narušovaných místech s nezapojenou vegetací, kde je malá konkurence ostatních rostlin. Semena rozchodníku nevydrží v půdě dlouho, proto při zhoršení podmínek k růstu rychle z lokality vymizí.

Nejvhodnější místa pro výsadbu v PR Podlesí jsou podél mělkých stružek, kolem kterých pracovníci ČSOP připravili plochy zbavené vegetace. Tyto plochy jsou vhodné nejen pro růst rozchodníku huňatého, ale i pro další ohrožené druhy rašelinných luk. Hned po úpravě ploch vysadila napěstované rostlinky rozchodníku pracovnice Botanického ústavu AV ČR. 

Přírodní rezervace Podlesí byla vyhlášena v roce 1993. V době vyhlášení zde byl pouze zbytek mokřadní louky a více než polovina současné rozlohy byla zarostlá nálety olší a v místech původních odvodnění i třtinou křovištní. Olše byly postupně vyřezány, pařezy vykopány, přerušily se hluboké odvodňovací rýhy, obnovily drobné stružky a celá louka se kosí. Výsledek se v průběhu několika let dostavil. Rezervace je v současné době jádrovým územím CHKO a její nejlepší mokřadní lokalitou. A zároveň i jednou z nejlepších přírodních lokalit Podblanicka. Celé území ZO ČSOP Vlašim rovněž vykoupila, aby bylo stabilizované i vlastnicky. 

Regionální akční plány pro ohrožené druhy živočichů a rostlin nemají specifickou zákonnou úpravu. Jsou zaměřeny především na kriticky ohrožené druhy, které jsou svým výskytem vázané pouze na určitý region anebo jsou tu bezprostředně ohrožené vyhynutím. Často se jedná o tzv. deštníkové druhy, jejichž ochrana zlepší podmínky pro další ohrožené druhy živočichů a rostlin.

Redakčně uoraveno

Zdroj: AOPK ČR

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz