Středočeské
Zelenenoviny.cz

Hnědásek osikový se vrací do Libického luhu

14.12.2018 | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Hnědásek osikový je kriticky ohroženým druhem motýla. Jeho výskyt v Čechách byl vždy svázán s Polabím, na Moravě se pak vyskytoval v mnoha různých lesních oblastech, dokonce se rozšířil i do Slezska. V 50. letech minulého století však na Moravě vyhynul zcela, v Polabí se již vyskytuje pouze v přírodní rezervaci Dománovický les. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se rozhodla o jeho návrat do další původní oblasti, a to do Libického luhu, nacházejícího se u Velkého Oseka, kde meandry Labe vytváří vhodné biotopy.


Hnědásek osikový má velmi vyhraněné nároky na prostorovou a věkovou strukturu svých biotopů: může přežívat pouze tehdy, je-li na jeho lokalitách stálá nabídka po většinu dne osluněných pasek a světlin s mladými jasany a zároveň dostatečná nabídka nektaronosných křovin a bylin. Světliny od sebe musí být ve vhodné vzdálenosti, aby přeletující samice vždy našly dostatek míst s podmínkami vhodnými pro kladení. 

Libický luh byl vybrán jako současná nejvhodnější lokalita pro kombinaci výsadku housenek a managementových zásahů. Stav lokality z hlediska výskytu hnědáska zatím není optimální, podařilo se ale domluvit razantní prosvětlení a redukci dřevin na ploše u bývalého meandru, v okolí přilehlé lesní cesty a prosvětlení přilehlého lesa, včetně odstranění nepůvodního smrkového porostu. V tomto AOPK vyšel velmi vstříc státní podnik Lesy České republiky, konkrétně Lesní správa Nymburk a Krajské ředitelství Brandýs nad Labem, který pozemky spravuje.

Cílem je vytvoření podobných podmínek jako v Dománovickém lese, tedy lesních světlin při okraji lesních cest, prosvětlených lesních porostů a pasek s výskytem mladých jasanů, kde vzniknou ideální podmínky pro výskyt hnědáska a dalších ohrožených druhů vázaných na lesní světliny.

Provedení reintrodukce umožnilo zvládnutí techniky umělého odchovu motýla v letech 2016-2017. Během tří termínů byly postupně vysazeny housenky pozdějších instarů (duben; okolo 200 kusů), dospělí motýli (květen; okolo 30 kusů) a housenky nejranějších instarů (červenec; okolo 3 000 kusů).

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz