Středočeské
Zelenenoviny.cz

Lžovické tůně jsou přírodní památkou

2.2.2021 | Středočeský kraj

Lžovické tůně najdeme v nivě řeky Labe, na jejím pravém břehu u města Týnec nad Labem. Nachází se zde smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem a habrolistým, jasanem ztepilým nebo úzkolistým, mokřadní olšiny, společenstva vysokých ostřic a labské tůně s vodními rostlinami, jako je např. žebratka bahenní, voďanka žabí nebo leknín bílý.  V lesích žije vzácný brouk z čeledi lesákovitých „lesák rumělkový“ a také roháč obecný. Z rostlin lze zmínit chráněný pryskyřník velký a rostliny zařazené na červený seznam cévnatých rostlin - bublinatku jižní, šmel okoličnatý, ostřici nedošáchor a další. Právě pro tato bohatství rozhodla rada Středočeského kraje o zřízení přírodní památky. 


Rada Středočeského kraje vydala na svém čtvrtečním jednání nařízení o zřízení přírodní památky Lžovické tůně a zároveň rozhodla o vydání nařízení k úpravě ochranného pásma přírodní památky Dražská koupě. „Obě přírodní památky, které se nachází v okresech Kolín a Příbram, si tuto ochranu rozhodně zaslouží. V Lžovických tůních najdeme cenná vodní a mokřadní společenstva a v Dražské koupi se vyskytuje vzácná kuňka ohnivá,“ upozornila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Nová nařízení kraje o zřízení přírodní památky a úpravě ochranného pásma se objeví ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje do 31. ledna 2021.

Lžovické tůně se nacházejí v nivě řeky Labe, konkrétně na jejím pravém břehu západně až jihozápadně od města Týnec nad Labem. Území leží v katastrálních územích obcí Lžovice, Veletov, Záboří nad Labem a Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Přírodní památka zaujímá rozlohu 67,15 ha a je hojně protkána sítí labských ramen a tůní. Vyskytuje se zde celá řada vzácných vodních a mokřadních rostlin a ohroženého xylofágního hmyzu.

„Předmětem ochrany vyhlašované přírodní památky Lžovické tůně jsou zejména fragmenty ekosystémů labské nivy. Zahrnují společenstva, jako jsou luhy podél nížinných řek, smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem a habrolistým, jasanem ztepilým nebo úzkolistým, mokřadní olšiny, společenstva vysokých ostřic a labské tůně s vodními rostlinami, jako je např. žebratka bahenní, voďanka žabí nebo leknín bílý.  V lesních porostech žije vzácný brouk z čeledi lesákovitých „lesák rumělkový“ a také roháč obecný. Ze zajímavých rostlin zde dále najdeme např. chráněný pryskyřník velký a rostliny zařazené na červený seznam cévnatých rostlin - bublinatku jižní, šmel okoličnatý, ostřici nedošáchor a další,“ popsala biotop nově vyhlašované přírodní památky radní Jana Skopalíková. Dodala také, že vyhlášení přírodní památky a změna ochranného pásma již bylo projednáno s vlastníky dotčených pozemků a příslušnými obcemi. Vyhlašovaná přírodní památka Lžovické tůně je zároveň součástí evropské sítě lokalit Natura 2000.

Přírodní památka Dražská Koupě leží u obce Koupě, zhruba 6 km jihozápadně od Březnice v okrese Příbram. Její území tvoří středně velký nebeský rybník s litorálními porosty a přilehlý pás zatravněných ploch. Rybník je situován v těsné blízkosti sídla Koupě. Celá severní část hranice přírodní památky se přimyká k okraji zastavěného území obce a stávající, zákonné ochranné pásmo přírodní památky, zasahuje do zastavěného území obce Koupě. Část ochranného pásma, která je v překryvu se zastavěným územím, neplní svoji ochrannou funkci a naopak nadměrně omezuje vlastníky dotčených nemovitostí. Z tohoto důvodu přikročil Středočeský kraj k adekvátní redukci ochranného pásma o zastavěné plochy a zřídil tak přiměřené ochranné pásmo, které zajistí jednak účelnou ochranu přírodní památky a zároveň nebude nad nutnou míru omezovat výkon vlastnických práv.

Význam této přírodní památky je taktéž podtržen jejím zařazením na evropský seznam lokalit soustavy Natura 2000.

Redakčně upraveno

Zdroj: Středočeský kraj

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Nejčtenější ve Středočeském kraji:

    FILTRYvody.cz