Středočeské
Zelenenoviny.cz

V Losinském potoce zase žijí vodní živočichové

11.1.2019 | Lesy ČR

Odstraněním betonového opevnění a opravou vysokých spádových stupňů, které tvořily nepropustnou bariéru pro migraci živočichů, umožnily Lesy České republiky obnovu života v nejdelším z přítoků řeky Sázavy na Kutnohorsku. Do potoka se vrátila zákonem chráněná mihule potoční, vranka obecná, pstruh potoční a v kolmých stěnách břehů sídlí lednáček říční. 


Losinský potok patří svou délkou 14,2 km k větším přítokům řeky Sázavy. V minulosti byly dno i svahy koryta nepřirozeně pokryté dlažbou a betonovými panely. Dva půlmetrové spádové stupně i nevyužívaný jez tvořily zásadní migrační bariéru pro vodní živočichy. To vše letošní projekt Lesů ČR změnil. 

Pomístním rozšířením koryta vznikl prostor k ukládání písčitých sedimentů, což je ideální pro zákonem chráněnou mihuli potoční. V toku dále žije bohatá populace chráněné vranky obecné, pstruha potočního a dalších ryb vázaných na čisté a neregulované vodní toky. Při obnově se do koryta dostalo mrtvé dřevo a vznikly kolmé břehové stěny, ve kterých vytváří nory jeden z obyvatelů přirozených vodních toků, ledňáček říční.

Projekt navazuje na koncepci zprůchodňování říční sítě České republiky, řeka Sázava je regionálním biokoridorem. Její přítoky slouží rybám jako významné třecí biotopy a mohou jim poskytovat dočasný úkryt při zhoršení kvality vody v řece. Podnik Lesy ČR při oživení koryta a zprůchodnění toku spolupracoval s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm Praha a Střední Čechy.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Lesy ČR

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    FILTRYvody.cz